NỘI DUNG DỊCH VỤ

Lựu chọn loại hình công ty

Theo lut doanh nghip 2005 đã được quc hi thông qua ngày 29/11/2005:

Điu 141. Doanh nghip tư nhân

1. Doanh nghip tư nhân là doanh nghip do mt cá nhân làm ch và t chu trách nhim bng toàn b tài sn ca mình v mi hot đng ca doanh nghip.

2. Doanh nghip tư nhân không được phát hành bt kỳ loi chng khoán nào.

3. Mi cá nhân ch được quyn thành lp mt doanh nghip tư nhân


 

Điu 63. Công ty trách nhim hu hn mt thành viên

1. Công ty trách nhim hu hn mt thành viên là doanh nghip do mt t chc hoc mt cá nhân làm ch s hu; ch s hu công ty chu trách nhim v các khon n và nghĩa v tài sn khác ca công ty trong phm vi s vn điu l ca công ty.

2. Công ty trách nhim hu hn mt thành viên có tư cách pháp nhân k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhim hu hn mt thành viên không được quyn phát hành c phn.

Điu 38. Công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên

1. Công ty trách nhim hu hn là doanh nghip, trong đó:

a) Thành viên có th là t chc, cá nhân; s lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chu trách nhim v các khon n và nghĩa v tài sn khác ca doanh nghip trong phm vi s vn cam kết góp vào doanh nghip;

c) Phn vn góp ca thành viên ch được chuyn nhượng theo quy đnh ti các điu 43, 44 và 45 ca Lut doanh nghip.

2. Công ty trách nhim hu hn có tư cách pháp nhân k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhim hu hn không được quyn phát hành c phn.

Điu 77. Công ty c phn

1. Công ty c phn là doanh nghip, trong đó:

a) Vn điu l được chia thành nhiu phn bng nhau gi là c phn;

b) C đông có th là t chc, cá nhân; s lượng c đông ti thiu là ba và không hn chế s lượng ti đa;

c) C đông ch chu trách nhim v các khon n và nghĩa v tài sn khác ca doanh nghip trong phm vi s vn đã góp vào doanh nghip;

d) C đông có quyn t do chuyn nhượng c phn ca mình cho người khác, tr trường hp quy đnh ti khon 3 Điu 81 và khon 5 Điu 84 ca Lut này.

2. Công ty c phn có tư cách pháp nhân k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh.

3. Công ty c phn có quyn phát hành chng khoán các loi đ huy đng vn.

Điu 130. Công ty hp danh

1. Công ty hp danh là doanh nghip, trong đó:

a) Phi có ít nht hai thành viên là ch s hu chung ca công ty, cùng nhau kinh doanh dưới mt tên chung (sau đây gi là thành viên hp danh); ngoài các thành viên hp danh có th có thành viên góp vn;

b) Thành viên hp danh phi là cá nhân, chu trách nhim bng toàn b tài sn ca mình v các nghĩa v ca công ty;

c) Thành viên góp vn ch chu trách nhim v các khon n ca công ty trong phm vi s vn đã góp vào công ty.

2. Công ty hp danh có tư cách pháp nhân k t ngày được cp Giy chng nhn đăng ký kinh doanh.

3. Công ty hp danh không được phát hành bt kỳ loi chng khoán nào.


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luathoangminh.com - Website: www.thanhlapcongty.org